Metodyka pomiaru ruchu turystycznego i badania ankietowego w Pienińskim Parku Narodowym w 2012 roku

Marlena Faron, Agnieszka Kochan, Justyna Liszka

Abstrakt


Metodyka badania ruchu turystycznego i technika jej wykonania pozwala nie tylko na dogłębną analizę ilościową osób odwiedzających Pieniński Park Narodowy, ale także na indywidualną ocenę obszaru przez turystę. Jedną z najpopularniejszych metod badania ruchu turystycznego jest obserwacja oraz ankietowanie.

Dzięki trafnemu doborowi punktów obserwacyjnych, a także właściwemu skonstruowaniu pytań zawartych w kwestionariuszach można było dokładnie określić sylwetkę turysty oraz dokonać poprawnej oceny monitoringu ruchu turystycznego. Obserwacja turystów, polegająca na liczeniu osób, miała miejsce w punktach węzłowych, takich jak: Limierczyki, Przełęcz Sosnów czy Przełęcz Szopka. Przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego dokonywali pomiaru natężenia ilości turystów w okresie wakacyjnym, gdyż w tym czasie większa liczba osób odwiedza PPN. Kwestionariusz wypełniany podczas monitoringu określał z jakiego kierunku przybyli i w jakim kierunku zmierzają turyści. Ich konkretną liczbę odnotowywano w odstępach piętnastominutowych, w godzinach od 9:00 do 16:00 przez sześć dni. Pomiar uwzględniał również obserwację pogody, w tym stopień zachmurzenia, opad, prędkość wiatru i temperaturę, co miało istotny wpływ na  natężenie ruchu turystycznego. Do dalszych zakresów działania należało przeprowadzanie ankiet składających się z 22 pytań. Sześć pytań pozwalało określić m.in. miejsce pobytu oraz zakwaterowanie turysty, kolejne 4 odnosiły się do powodu i sposób przybycia do parku, rodzaju uprawianej turystyki oraz źródła informacji na temat PPN. Ostatnie pytania dotyczyły oceny atrakcji i zaplecza turystycznego badanego obszaru. Kwestionariusz dawał również możliwość przedstawienia własnej opinii respondenta na temat badanego obszaru. Ankiety zawierały także metrykę, w skład której wchodziły m.in. pytania o wykształcenie, dochód miesięczny czy status zawodowy.

Wykorzystywana w trakcie badań metoda monitoringu jest jedną z lepszych na tle innych badań prowadzonych w pozostałych parkach narodowych. Posiada ona jednak zarówno zalety jak i wady. Niskie koszty realizacji, łatwość wykonania obliczeń oraz niewielki obszar PPN przyczyniły się do jej wyboru. Jako ewentualne wady można wymienić zaangażowanie wielu osób do przeprowadzenia badań, ograniczenie czasu liczenia turystów oraz omyłkowość prowadzonych badań (co jednak nie wpływa znacząco na ich końcowe wyniki).


Słowa kluczowe


monitoring, Pieniny, badanie ankietowe, metoda, obserwacja

Bibliografia


Apanowicz J., 2003, Metodologia nauk, Toruń.

Baranowski M., Leja K., Podsumowanie badań przeprowadzonych w ramach obozów naukowych w Pienińskim Parku Narodowym w latach 2007, 2008 przez Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Buchwał A., Fidelus J., 2010. Monitoring ruchu turystycznego przy użyciu czujników ruchu na przykładzie Tatrzańskiego i Babiogórskiego Parku Narodowego, [w:] Krzan Z. (red.), Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, t. III, Zakopane, 45 – 46.

Frankfort – Nachmias Ch., Nachmias Ch., 2001. Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań.

Gruszczyński L., 2002. Elementy metod i technik badań socjologicznych, Śląskie Wydawnictwo Naukowe, Tychy.

Jucha W., 2012. Badania naukowe nad ruchem turystycznym w Pienińskim Parku Narodowym w 2012 roku sprawozdanie, Kraków.

Kiszka K., Majewski K., Semczuk M., 2009. Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym, [w:] Górka Z., Więcław-

Michniewska J. (red.), Badania i podróże krakowskich geografów, t.4, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, Kraków, 129 – 136.

Łobocki M., 2003. Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Ostwald M., 2009. Inżynieria systemów. Materiały pomocnicze do wykładów, Poznań.

Pilch T., Bauman T., 2001. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Sztumski J., 1999. Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice.

Źródła internetowe:

http://sms.am.put.poznan.pl/eskrypty_pliki/inzynieriasystemow/metodologia.pdf

http://wtir.awf.krakow.pl/attachments/article/148/Wyst%C4%85pienie_%2010.12.pdf


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

eISSN 2353-3927