Możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce i jej wpływ na zagospodarowanie przestrzenne kraju

Angelika Fajerska, Patryk Dunal

Abstrakt


Energetyka wiatrowa jest obecnie najszybciej rozwijającym się sektorem energetyki odnawialnej na świecie. O konieczności dywersyfikacji źródeł energii w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego sygnalizują niepokojące dane dotyczące wzrostu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zużycia energii w skali globalnej. W związku z tym od kilku lat opracowywane i wprowadzane są nowe uregulowania prawne, mające na celu skłonić producentów energii do zwiększenia udziału OZE w strukturze paliw. Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce oraz jej obecne i potencjalne skutki dla zagospodarowania przestrzennego kraju do roku 2020.

Polska jest krajem zasobnym w tereny wietrzne, w szczególności w części północnej. Istnieją również prawne i finansowe systemy wsparcia rozwoju energetyki wiatrowej. W latach 2004-2011 udział farm wiatrowych w strukturze wytwarzania energii z OZE wyniósł o 52%. Badania przeprowadzone przez IEO wykazały, że do roku 2020 w Polsce powstaną farmy wiatrowe o łącznej mocy ok. 13 GW (Wiśniewski, Michałowska-Knap, Koć, 2011).

Wśród skutków rozwoju energetyki wiatrowej należy wymienić z pewnością napływ kapitału zagranicznego oraz częściowe przeniesienie zasobów z energetyki konwencjonalnej do odnawialnej. Wzrost popularności energetyki rozproszonej stworzy dla klientów indywidualnych możliwość produkcji energii w ramach prowadzenia własnego gospodarstwa domowego. Przestrzeń zostanie zatem zagospodarowania nie tylko przez rozległe farmy, ale także małe siłownie wiatrowe. Wśród zagrożeń związanych z rozwojem energetyki wiatrowej najczęściej wymienia się: emisję hałasu, pola magnetycznego, ingerencję w krajobraz oraz kolizje z ptakami.

Należy mieć na uwadze, że czerpanie energii z wiatru wiąże się z kosztowną rozbudową infrastruktury energetycznej, a jej wpływ na bilans mocy i bezpieczeństwo energetyczne kraju jest niewielki, ponieważ nie zapewnia ciągłości zasilania.


Słowa kluczowe


energetyka wiatrowa, odnawialne źródła energii (OZE), emisja CO2, bezpieczeństwo energetyczne

Bibliografia


Ciżkowicz M. (red.), Gabryś A., Baj K., Bawół M. (2012). Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce. Raport przygotowany przez Ernst&Young we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz European Wind Energy Association. Warszawa: Ernst&Young.

Hermann E. (1998). The Kyoto protocol. Unfinished business. Environment. Jul/Aug 1998.

Knap W. (2013). Stracimy miliardy? Co najmniej 20 procent pieniędzy UE na lata 2014-2020 musi zostać przeznaczonych na cele klimatyczne. Kraków: Dziennik Polski 06.03.2013.

Nalepa K. (red.), Miąskowski W., Pietkiewicz P., Piechocki J., Bogacz P. (2011). Poradnik małej energetyki wiatrowej. Olsztyn.

Rachwał T. (2008), Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych. W: Zioło Z., Rachwał T. Problematyka badawcza geografii przemysłu. Warszawa-Kraków: Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 11, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Gielnik A., Rosicki R. (2013), Energetyka wiatrowa w Polsce – możliwości rozwoju i zagrożenia.

Wiśniewski G. (red.), Michałowska – Knap K., Koć S. (2011). Energetyka wiatrowa - stan aktualny o perspektywy rozwoju w Polsce. Warszawa, Instytut Energetyki Odnawialnej.

Wiśniewski G. (red.), Michałowska – Knap K., Arcipowska A., Dziamski P. (2012), Energetyka odnawialna jako dźwignia społeczno – gospodarczego rozwoju województw do 2020 roku. Dlaczego warto i jak powinno się planować rozwój energetyki wiatrowej w regionach. Warszawa. Instytut Energetyki Odnawialnej.

Wiśniewski G. (red.), (2013). Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku, Warszawa. IEO.

Zajdler R. (2012). Regulacje prawa krajowego dotyczące inwestycji w farmy wiatrowe (wybrane aspekty). Warszawa: Instytut Sobieskiego.

Zioło Z., Rachwał T. (2009). Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformacje struktur przemysłowych. Warszawa-Kraków: Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 12, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Źródła internetowe:

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 25 stycznia 2011 roku. Pozyskano z:

http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/kpzk/aktualnosci/documents/kpzk2030.pdf [dostęp z dnia: 1.04.2014]

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. Pozyskano z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970540348 dostęp z dnia: 1.04.2014]


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

eISSN 2353-3927