GIS w edukacji geograficznej – teoretyczne założenia, a praktyka szkolna

Remigiusz Pacyna, Agnieszka Babiarz, Monika Byrska

Abstrakt


STRESZCZENIE

Atrybutem, a zarazem wyzwaniem współczesnej szkoły stało się kształcenie multimedialne. Koncepcja ta polega na wykorzystaniu przez nauczyciela w procesie nauczania – uczenia się różnych mediów dydaktycznych oraz przydzieleniu im odpowiednich zadań. Kształcenie z wykorzystaniem multimediów posiada szereg walorów, m.in.: interaktywność, wszechstronna aktywizacja ucznia. Nauczyciel wykorzystujący w swojej pracy nowoczesne środki dydaktyczne (media) powinien posiadać umiejętności posługiwania się narzędziami z zakresu kształcenia multimedialnego. Systematycznie wzrastająca rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu codziennym człowieka wymusiła wdrożenie nowoczesnych technologii do szkolnej edukacji geograficznej. Geograficzne Systemy Informacji (GIS) to współczesne narzędzie pracy geografa. Odpowiednie oprogramowanie umożliwia pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie, analizę i wizualizację danych (informacji). Staje się on również ważnym narzędziem w kształceniu, sprzyjając podniesieniu poziomu rozumienia procesów i zjawisk przyrodniczych oraz kulturowych, podnoszeniu kompetencji informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli i uczniów. Dlatego istotna staje się potrzeba powszechniejszego wykorzystania GIS na lekcjach geografii.

 

ABSTRACT

Attribute and also challenge the contemporary school has become media education. This concept involves the use by the teacher in the learning process - learning and teaching various media assigning them specific tasks. Education in the use of multimedia has a number of advantages, including interactivity, comprehensive activation of the student. The teacher uses in his work with modern teaching aids (media) should have the ability to use the tools in the field of media education.

Steadily increasing role of ICT in everyday life man forced the implementation of modern technologies for the school geographical education. Geographical Information Systems (GIS) is a modern geographer working tool. Suitable software enables acquisition, collection, processing, analysis and visualization of data (information). It shall also become an important tool in education, favoring raising the level of understanding of the processes and phenomena of natural and cultural, improving competence of information - communication teachers and students. Therefore important is the need for more widespread use of GIS on geography lessons.


Słowa kluczowe


geografia, GIS w edukacji geografii, kształcenie multimedialne, media dydaktyczne

Bibliografia


Bednarek J. (2000). Edukacyjne wyzwania społeczeństwa informacyjnego. [w:] W. Strykowski (red.), Media a edukacja. Poznań: Wydawnictwo eMPi2. 36-42.

Bednarek J. (2006). Multimedia w kształceniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Okoń W. (1998). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Sadoń-Osowiecka T. (2011). Wacław Nałkowski jako prekursor konstruktywistycznego podejścia do edukacji geograficznej. [w:] Wilczyński W. (red.) Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica II (2011). Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. 78-89.

Strykowski W. (1997). Media w edukacji: Od nowych technik nauczania do pedagogiki medialnej. [w:] W. Strykowski (red.), Media a edukacja. Poznań: Wydawnictwo eMPi2. 11-19.

Strykowski W. (2003). Media wyznacznikiem zmian w edukacji. [w:] Strykowski W. (red.), Neodidagmata. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 25-35


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

eISSN 2353-3927