Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (2012-2018)

Początki ruchu naukowego studentów geografii w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie sięgają roku akademickiego 1949/50, kiedy to działało Koło Naukowe Wydziału Przyrodniczo-Geograficznego. Od początku swojej działalności członkowie SKNG publikują wartościowe artykuły naukowe. Większość publikacji miała charakter rozproszony, tzn. wydawane były w wydawnictwach pokonferencyjnych, nieciągłych i okazjonalnych.

W roku 2003 SKNG UP zorganizowało ogólnopolską konferencję pt. ”Nurty badawcze we współczesnej geografii. Nowe spojrzenie na starą naukę.”, na którą przyjechali przedstawiciele większości ówcześnie funkcjonujących Kół Naukowych Geografów. Pokłosiem tej konferencji była pierwsza zwarta publikacja w wersji książkowej. Niestety późniejsze perturbacje uniemożliwiły kontynuację serii na zasadach czasopisma.

W roku 2012 Zarząd Koła wraz z Opiekunami podjęli decyzję o konsolidacji i koncentracji publikacji członków SKNG UP w jednym czasopiśmie. Zwrócone uwagę, że wartościowe efekty badań, często prowadzone etapowo, rozproszone są po wielu czasopismach co uniemożliwia pełne wykorzystanie i promowanie wyników. Decyzja o założeniu własnego czasopisma została przychylnie przyjęta przez Dyrekcję Instytutu Geografii, która wspiera merytorycznie i finansowo Koło.

Czasopismo było obecne na liście B wykazu czasopism naukowych MNiSW i za rok 2015-2016 posiadało 2 pkt.

Czasopismo było również indeksowane w wielu bazach w tym na Copernicus Jurnals Master List ze znormalizowanym wynikiem 5,39 pkt (za rok 2015).

 

W 2021 roku Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Geografów podjął decyzję o zawieszeniu działalności publikacyjnej. Członkowie koła skupiają się na publikowaniu wyników swoich badań w innych specjalistycznych czasopismach naukowych.


Baner


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

eISSN 2353-3927