Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów (Prace SKNG UP) zostało założone w 2012 roku. Celem czasopisma jest publikacja najlepszych wyników praca studentów zrzeszonych i współpracujących z  studenckim ruchem naukowym Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Profil czasopisma  umożliwia publikację artykułów z zakresu geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej oraz nauk pokrewnych. Recenzentami artykułów są uznani eksperci w dziedzinach naukowych zgłaszanych artykułów. Nadrzędnym celem Redakcji, Opiekunów SKNG UP oraz Recenzentów  jest pomagać młodym naukowcom w prowadzeniu badań, prezentacji wyników, a w efekcie przygotować i opublikować wartościowy artykuł  naukowy.

 

Studies of Geography Students’ Scientific Club Pedagogical University of Cracow was founded in 2012 year. The main aim of the journal is to publish the best results of affiliated students and cooperating with the Students’ Scientific Club Pedagogical University. Profile magazine allows the publish of articles in the field of physical geography, socio-economic and related sciences. Reviewers articles are experts in the field of scientific submitted articles. The main aim Editor, guardians of Students’ Scientific Club Pedagogical University and reviewers is to help young researchers in implementation of research, presentations of results and ultimately to prepare and publish for valuable scientific article.

 

Działy

STRONA TYTUŁOWA

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

ARTYKUŁY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

KRONIKA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

W pierwszym etapie, do wstępnej oceny każdej publikacji wyznaczeni są członkowie Kolegium Redakcyjnego. Wyniki pozytywnej lub negatywnej recenzji przekazywane są niezwłocznie autorowi. Drugim etapem procedury recenzowania jest powołanie co najmniej dwóch zewnętrznych recenzentów (czyt. poniżej "Wytyczne dotyczące procesu recenzj")

Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process) zaś w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Pisemne recenzje zawierają wnioski dotyczące warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia. Formularz recenzji jest dostępny na stronie internetowej czasopisma (po zalogowaniu).

Zakłada się sytuacje, w których artykuł może zostać odrzucony:

 1. Niezgodność z profilem czasopisma
 2. Niezgodność z wymogami redakcyjnymi
 3. Niska jakość naukowa manuskryptu
 4. Uzyskanie dwóch negatywnych recenzji
 5. Rozbieżność autora i redakcji odnośnie ostatecznego kształtu publikacji

 

Powinności autorów

 1. Na stronie internetowej są zamieszczone wskazówki dla autorów oraz zasady kwalifikacji artykułów do publikacji.
 2. Artykuły powinny zawierać wkład własny autora w daną dziedzinę wiedzy i stanowisko autora w odniesieniu do poruszanych problemów.
 3. Autor składa oświadczenie, że przedłożony do publikacji tekst jest utworem oryginalnym, nie narusza praw osób trzecich, nie był nigdzie publikowany i został przygotowany samodzielnie. Wszelkie zapożyczenia, cytaty, tabele i komentarze do nich użyte w tekście powinny być opatrzone odpowiednimi przypisami.
 4. W przypadku dwóch lub kilku autorów jednego artykułu autorzy określają własny wkład autorski.
 5. Autor odpowiada za to, że wszystkie dane w artykule są prawdziwe i nie stanowią plagiatu. W przypadku błędów jest zobowiązany do odwołania nieprawdziwych danych oraz korekty błędów.
 6. Prawa autorskie są wyraźnie określone zgodnie z ustawą – Prawo autorskie. Autor składa odpowiednie oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na wydawcę i udzieleniu wydawcy licencji na rozpowszechnianie artykułu  oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów zarządzania procesem recenzji, składania i druku artykułu.

 

Zasady recenzowania tekstów

 1. Artykuły i glosy przesłane do publikacji w „Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie” podlegają dwustopniowej procedurze recenzowania.
 2. W pierwszej kolejności sporządza się recenzję wewnętrzną. Recenzję wewnętrzną sporządza wyznaczony przez Redaktora Naczelnego członek Kolegium Redakcyjnego.
 3. W przypadku, gdy recenzja wewnętrzna jest pozytywna, tekst zostaje przesłany do recenzji do recenzentów zewnętrznych (tj. spoza SKNG UP). Jeżeli recenzja wewnętrzna jest negatywna, autor jest informowany o odmowie publikacji oraz podstawowych powodach takiej decyzji.
 4. W odniesieniu do każdego tekstu recenzję zewnętrzną sporządza niezależnie od siebie dwóch recenzentów. W przypadku gdy recenzenci przedstawią sprzeczne opinie, istnieje możliwość powołania trzeciego recenzenta.
 5. Recenzentów zewnętrznych wyznacza się z listy recenzentów. Lista recenzentów – ekspertów i autorytetów w określonych dziedzinach nauki  jest publikowana przynajmniej raz w roku w wersji drukowanej i elektronicznej czasopisma.
 6. Recenzenci powinni mieć wiedzę niezbędną, aby przeprowadzić właściwą ocenę danego artykułu.
 7. Redakcja przekazuje artykuł do recenzenta (po usunięciu informacji o tożsamości autora) w zaufaniu, że nie wykorzysta go on do celów osobistych.
 8. Autor otrzymuje recenzje do wglądu (po usunięciu informacji o tożsamości recenzentów) i jest zobowiązany do ustosunkowania się do niej oraz uwzględnienia krytycznych uwag.
 9. Poprawiony tekst wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów autor ponownie wysyła do redakcji, po czym Kolegium Redakcyjne podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu tekstu.
 10. Recenzenci proszeni są o ujawnianie ew. plagiatów, uchybień, manipulacji danymi, powinni zwracać uwagę na podawanie źródeł i aktualność powoływanych przepisów prawnych.
 11. Recenzenci zapewniają recenzje sprawiedliwe, obiektywne, rzetelne, konstruktywne, zgodne z posiadaną wiedzą i terminowo, bez komentarzy osobistych.
 12. Redakcja zapewnia ochronę danych recenzentów i poufność materiałów przekazywanych do redakcji w okresie recenzowania.

 

 

Polityka Open Access

To czasopismo zapewnia natychmiastowy i otwarty dostęp do zawartych w nim treści oraz ma charakter publiczny. Wspieramy globalną wymianę wiedzy i zachęcamy do działąń analogicznych.

 

 

Zasady etyczne publikowania oraz polityka przeciwdziałania nadużyciom

 1. Decyzje o przyjęciu materiału do druku są podejmowane przez Kolegium Redakcyjne. Zasady kwalifikowania artykułów do druku są transparentne.
 2. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu artykułu lub jego odrzuceniu Kolegium Redakcyjne bierze pod uwagę tematykę, oryginalność  dla odbiorców czasopisma.
 3. Redakcja stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, nadużyciom i publikacji fałszywych danych.
 4. Redakcja przeciwdziała zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”.
 5. Wydawca zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.
 6. Członkowie Kolegium Redakcyjnego są specjalistami (naukowcami lub praktykami) w dziedzinie nauk geograficznycheISSN 2353-3927